คู่มือแนวทางการดำเนินงาน คลินิกวัยรุ่น

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน คลินิกวัยรุ่น Free!
Page 2 Page 3
  • 44 หน้า
  • 1.34 MB
  • 9 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การจัดทำ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดบริการและดำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services ใช้ตัวย่อว่าYFHS) เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะสม นอกจากนี้ คู่มือฯ ยังจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้