คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น

คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น Free!
Page 2 Page 3
  • 120 หน้า
  • 1.94 MB
  • 5 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเองโดยตรง และส่งผลกระทบต่อบุตรด้วย ทั้งนี้ยังมีผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว การศึกษา ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัยได้เร่งรัดการดำเนินการแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคตามกลุ่มวัยรุ่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้