มงคล ๓๘ ประการ [พระคันธสาราภิวงศ์]

มงคล ๓๘ ประการ [พระคันธสาราภิวงศ์] Free!
Page 2 Page 3

       ในสมัยพุทธกาล ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคล ได้เกิดปัญหาถกเถียงกันในมนุษย์โลกว่า อะไรเป็นมงคล บางคนกล่าวว่าการเห็นรูปที่สวยงามเป็นมงคล บางคนกล่าวว่าการได้ยินเสียงที่ไพเราะเป็นมงคล บางคนกล่าวว่าการได้รับกลิ่น รส และสัมผัสที่ดีเป็นมงคล ต่างฝ่ายก็ยืนยันความเห็นของตน แต่ไม่สามารถอธิบายให้ฝ่ายอื่นยอมรับได้ ปัญหานี้ได้แพร่ไปถึงเทวโลกและพรหมโลก จนเทวดาและพรหมได้แบ่งแยกเป็นสามฝ่ายตามความเห็นของตนเหมือนมนุษย์ และปัญหานั้นหาข้อยุติไม่ได้เป็นเวลาถึง ๑๒ ปี
       ต่อมาในปีที่ ๑๒ เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ได้ทูลถามปัญหานี้กับพระอินทร์ ท้าวเธอจึงทรงมอบหมายให้เทพบุตรตนหนึ่งทูลถามปัญหานี้กับพระพุทธเจ้า แล้วเสด็จมาเฝ้าพร้อมกับเหล่าเทวดาเพื่อสดับมงคล ดังนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสมงคลสูตรนี้ตามคำอาราธนาของเทพบุตรนั้น

ดาวน์โหลดหนังสืออื่นๆ ของพระคันธสาราภิวงศ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • สมาน
    7 Apr 16 21:57
    ขอบคุณมาก
1