คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ

คุณธรรมกับการปฎิวัติสัมพันธภาพ Free!
Page 2 Page 3

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ
และพุทธศาสนาก็เป็นของดี
มีวัดประมาณ ๓๐,๐๐๐ วัด
พระสงฆ์ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ รูป
สามเณร ๑๐๐,๐๐๐ รูป
ประชาชนกว่าร้อยละ ๙๐
ประกาศว่าเป็นชาวพุทธ
มีสัญญลักษณ์และคำสอน
ทางพุทธศาสนามากมาย
อันว่าด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

แต่ไฉนจึงวิกฤตศีลธรรมถึงเพียงนี้
อัตราการฆ่ากันตายก็สูงกว่า
ในญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
คอร์รัปชั่นก็ระบาดเต็มประเทศ
ทั้งในหมู่คนธรรมดา ไปจนถึง
ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องค์เจ้า
และนักการเมือง
แล้วเราจะตอบว่าอย่างไร ?(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้