บุญสัมฤทธิ์ธรรมสำเร็จ [พระมหาอุเทน]

บุญสัมฤทธิ์ธรรมสำเร็จ [พระมหาอุเทน] Free!
Page 2 Page 3

       อารมณ์ธรรมอารมณ์ปีติที่แสดงเด่นอยู่ในบทความธรรมะ“บุญสัมฤทธิ์ธรรมสำ เร็จ” นี้ ไปสอดรับกับอรรถาธิบายในบทความธรรมะสามเรื่อง คือ “ความรู้สึกจะพาคุณไป” “สภาพที่เป็นปัญหา?” และ “วิปัสสนาภาวนา เซ็นเซชั่นควรเซ็นซิทีฟ” ได้ตรงพอดี ข้าพเจ้าเขียนตามสภาวะธรรมชาติความจริงที่ผุดเกิดขึ้นในห้องกรรมฐานและในการเดินทบทวนธรรม ซึ่งถือเป็นกิจวัตรที่ปฏิบัติตามปกติ
       หลายบทความธรรมะกะทัดรัดอยู่ในหนังสือเล่มเดียวนี้ จึงถือเป็นเรื่องกรรมฐาน สติปัฏฐาน วิปัสสนาภาวนาแสดงให้เห็นอารมณ์ ธรรมอารมณ์ปีติที่ควรน้อมนำ ไปประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นสภาวธรรมที่ปรากฏสืบทอดอยู่ในวิปัสสนาวงศ์โดยเฉพาะ
       ผู้เขียนเชื่อว่า เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ จะไม่สร้างความยุ่งยากลำ บากใจให้แก่ท่านผู้อ่านเลย และจะไม่ผิดหวังแน่ๆ หากท่านผู้อ่านไล่อ่านไปตั้งแต่ต้นจนจบ.

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้