พุทธศาสนาปัญญาธรรม

พุทธศาสนาปัญญาธรรม Free!
Page 2 Page 3

       แม่ทัพธรรมของสังคมไทย ที่มองพุทธธรรมเป็นศาสนาเป็นปรัชญา เป็นวิทยาศาสตร์ สามารถผสมผสานอยู่ในชีวิตและสังคมได้อย่างดียิ่งคือ สามแม่ทัพธรรมร่วมสมัย คือ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และ พระราชญาณกวี(บ.ช.เขมาภิรัต) ซึ่งสามแม่ทัพธรรมนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นสามสหายธรรม ที่กำหนดปณิธานร่วมกันมั่นว่า จะร่วมพลังเผยแพร่พระพุทธธรรมตามวิถีทางในเชิงอุดมการณ์ของท่าน จนกว่าชีวิตจะหาไม่ พระราชญาณกวี (บ.ช.เขมาภิรัต) ได้มรณภาพลงเสียก่อนทำให้บทเทศนาธรรมและข้อเขียนของท่านเหลือที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่มากนัก
       รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล รองศาสตราจารย์สุมาลี เหลืองสกุล ได้กรุณาสืบค้นบทธรรมะของท่าน และได้ข้อเขียนของท่าน จดหมายของ “นายเหตุผล” ที่เขียนบนรถไฟเพื่อส่งให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “พระพุทธสาสนา” (๑๑ กันยายน ๒๔๗๗) นำมาเพื่อจัดพิมพ์สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้