คู่มืออาสาสมัคร ในสถานการณ์ภัยพิบัติ

คู่มืออาสาสมัคร ในสถานการณ์ภัยพิบัติ Free!
Page 2 Page 3

       ภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติ อาสาสมัคร ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นคุณค่าทางมนุษยธรรมระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างชัดแจ้ง จิตอาสาได้เบ่งบานอย่างประจักษ์ชัดในห้วงเวลาที่อาจร้ายแรงที่สุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติการทำงานต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนให้มีความรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองต่อความฉุกเฉิน แต่หากอาสาสมัครไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หรือการทำงานของอาสาสมัครไม่มีการจัดการที่ดี อาจทำให้อาสาสมัครประสบภัยอันตรายเสียกับตัวเองก็เป็นได้
       คู่มืออาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงเป็นผลลัพธ์สืบเนื่องจากประสบการณ์ทำงานช่วงหลายปีที่ผ่านมาในฐานะองค์กรบริหารจัดการอาสาสมัครของเครือข่ายจิตอาสา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการจัดทำคู่มือนี้โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ด้วยหวังว่าอาสาสมัครซึ่งมีจิตอาสาที่มีความใส่ใจและความพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมในยามเกิดภัยพิบัติ จะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ สำหรับการเตรียมความพร้อมด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างหลากหลายและรอบด้านยิ่งขึ้น

เครือข่ายจิตอาสา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้