รวยบนเว็บ เถ้าแก่ออนไลน์

รวยบนเว็บ เถ้าแก่ออนไลน์
Page 2 Page 3
  • 162 หน้า
  • 20.65 MB
  • 19 พ.ย. 2557
  • สำนักพิมพ์ยอดมาลา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿150.00 ฿105.00

การค้าขายบนโลกออนไลน์ คือ ช่องทางใหม่ในการที่จะขยาย ตลาด หาลูกค้าใหม่ๆ ใหกั้บคณุ เพราะเดีย๋ วนี้ใครๆ ก่อนทีจ่ ะซื้อสินค้า หรอื บริการ เขาหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น เพราะเป็นการค้าที่ ไร้พรมแดน เป็นการซื้อขายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่บนโลกนี้ ไม่ต้อง มีเวลาเข้ามาจำกัด เพราะไม่มีเวลาปิด-เปิด ขนาดคุณนอนหลับปุ๋ย ของคุณ ยังขายได้ด้วยตัวของมันเอง สามารถซื้อขายได้ไม่เว้นแม้วันหยุดราชการ ไม่มีกาลเวลา น่าสนใจไหมล่ะครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้