บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล ฉบับตามรอบบาทพระศาสดา

บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล ฉบับตามรอบบาทพระศาสดา Free!
Page 2 Page 3

       การตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย เนปาล คือการตามเส้น ทางที่พระพุทธองค์เคยเสด็จประทับมาก่อน ได้มากราบไหว้เจดีย์ 4 ประเภทครบถ้วน มีบริโภคเจดีย์ เป็นต้น
       การทำวัตรสวดมนต์เป็นการทบทวนคำสั่งสอน ผู้ที่ปฏิบัติย่อม ได้รับความ สุขกาย สบายใจ  ขอให้ผู้ที่จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน และพุทธสถาน ได้พบธรรมะ ตลอดจนเข้าถึงพระนิพพาน ทั้งปัจจุบันและอนาคต เทอญ. 

พระครูวินัยธรกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต
ผู้อำนวยการก่อสร้าง
วัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา อินเดีย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้