ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม [วศิน อินทสระ]

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3

เราควรทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “การปฏิบัติธรรม”
ให้ถูกต้องถ่องแท้ เพื่อจะได้ไม่หลงผิด ยกตนข่มผู้อื่นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ 
และเพื่อไม่หลงผิดตำหนิตนเอง
โดยไม่จำเป็นว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลย

ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมมั่นใจว่าเมื่อตนได้ประพฤติธรรมสมควรแก่ฐานะ
ภาวะแห่งตนแล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองจากธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุข
สมพระพุทธภาษิตที่ว่า
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ
ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของ อ.วศิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้