ธรรมตรงหน้า

ธรรมตรงหน้า Free!
Page 2 Page 3

ธรรมตรงหน้า ในที่นี้หมายถึงธรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้า
"ธรรมใดเกิดขึ้นตรงหน้า ให้นำธรรมนั้นมาพิจารณา"

อนุโมทนาธรรมทานโดย สำนักปฏิบัติธรรมสุธัมมสถาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้