สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชน (Inspiring Youth)

สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชน (Inspiring Youth) Free!
Page 2 Page 3

      โครงการสร้างพลังให้เยาวชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Youth Empowerment through Mobile Learning Project) ของสนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok Office) เริ่มต้นขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเยาวชนทุกคนมีศักยภาพและพรสวรรค์อันไร้ขีดจำกัด เพียงแต่พวกเขายังขาดความตระหนักในพลังดังกล่าว และขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้ เยาวชนจำนวนมากยังขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ขาดแรงจูงใจที่จะตามหาความฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาและต่อสู้กับความยากลำบากในชีวิต ทั้งทางด้านครอบครัว การงาน การเงิน สังคมหรือการศึกษา พวกเขามักมองข้ามคุณค่าของตนเอง รู้สึกย่อท้อต่ออุปสรรค และเสี่ยงต่อการขาดโอกาสในการประสบความสำเร็จ
      สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จึงได้จัดทำหนังสือ “สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชน (Inspiring Youth)” เล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญของโครงการฯ บทสัมภาษณ์และคำคมของบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ ใคร่ขอขอบคุณสำนักงานกศน. และองค์กรผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่ได้สละแรงกายแรงใจในการสนับสนุนให้กิจกรรมโครงการฯ สำเร็จไปด้วยดี คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้เยาวชนมีแรงบันดาลใจและเริ่มต้นใช้ศักยภาพของตนเองไม่มากก็น้อย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้