พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน

พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน Free!
Page 2 Page 3

       พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาสำคัญมุ่งเน้นที่การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลจริงให้มากที่สุด ลักษณะเนื้อหาในที่นี้ จึงเป็นเรื่องจริยธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อจัดสรรสังคมสู่ความสงบสุขและเป็นระเบียบของสังคม มากกว่ามุ่งถึงสัจธรรม ทั้งนี้ความคิดเกี่ยวกับจริยธรรม มีจุดมุ่งหมายที่ความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคม ความสำเร็จของชีวิตในด้านการศึกษา การทำงาน การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างเป็นสุข แม้จะไม่ใช่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง แต่ก็เป็นการผ่อนคลายจากทุกข์หนักให้เบาบางลง เพราะการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้น ต้องใช้ธรรมที่ละเอียดขั้นสัจธรรมหรือขั้นปรมัตถธรรม จึงจะสำเร็จผลหยั่งถึงจิตใจได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้