๑๐ ปีธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว [พระไพศาล วิสาโล]

๑๐ ปีธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว [พระไพศาล วิสาโล] Free!
Page 2 Page 3

       โครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูชีวิตแลธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาวเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จากดำริของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ 
       ธรรมะยาตรามิใช่การเดินเพื่อธรรมชาติเท่านั้น หากยังเป็นการเดินเพื่อธรรมะ ด้วยธรรมะ และในธรรม กล่าวคือเดินเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูธรรมะภายใน ด้วยการเดินอย่างมีสติและดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ด้วยความเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่ในธรรมะย่อมก่อให้เกิดสันติสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในไม่อาจแยกออกจากกันได้ การฟื้นฟูธรรมชาติภายนอกจึงควรทำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติภายใน ด้วยเหตุนี้ธรรมยาตราจึงเป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดกิจธรรมยาตราเพี่อลุ่มน้ำลำปะทาว

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล 
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้