ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ; HACCP

ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ; HACCP
Page 2 Page 3

เป็นหนังสือคู่มือการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม โดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยตามข้อกำหนด หลักการทั่วไปว่าด้วยสุขลักษณะอาหารของ Codex และมีแนวโน้มที่จะประกาศให้มีการบังคับใช้ระบบ HACCP ในอนาคต เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้เป็นตำราการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
----------------

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สรรค์สร้างสาระสู่สังคม

Website : http://www.tpa.or.th/publisher/new
facebook : https://www.facebook.com/technologybook
อีเมล : book4u@tpa.or.th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้