ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย

ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย Free!
Page 2 Page 3

“ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย” เป็นเครื่องเตือนใจทุกท่านให้มีสติระลึก
รู้เท่าทันกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ให้รู้จักฉวยวิกฤติเป็นโอกาส ใช้สติ
ตั้งรับทั้งดีและร้าย เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ การรับฟังความเห็น
ของคนอื่น ลดความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ ความเห็นของตัวเองเป็น
ใหญ่ การหมั่นเจริญจิตภาวนา ฝึกสติอยู่เนืองนิจ ก็จะเข้าใจและมี
ดุลยภาพของชีวิต รู้เท่าทันความทุกข์ ไม่ติดอยู่ไม่จมอยู่กับความ
ทุกข์ จึงเป็นผู้ไม่ประมาท

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.
(สมศักดิ์ โสรโท)
เจ้าอาวาสวัดภัททันตะอาสภาราม
บ้านหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Chirapha Suttaphol
    8 Apr 14 22:53
1