บททำวัตร-สวดมนต์ (แปล)

บททำวัตร-สวดมนต์ (แปล) Free!
Page 2 Page 3

       การเจริญพระพุทธมนต์ หรือ การสวดมนต์ภาวนา ในพระพุทธศาสนา นับเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งในการจูงจิตให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาในเบื้องต้น มิใช่เป็นการอ้อนวอนขอพรจากพระผู้ทรงอำนาจเหนือมนุษย์ให้ทรงโปรดบันดาลประทานสิ่งที่ผู้สวดต้องการ แต่เป็นการเจริญอนุสสติกัมมัฏฐานน้อมจิตให้ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณพร้อมทั้งแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์อยู่ดีมีสุข พ้นจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์ ประสบพบแต่สิ่งที่เจริญดีงามโดยถ้วนหน้า ซึ่งพระพุทธมนต์หรือบทสวดมนต์แต่ละบทนั้น ล้วนแต่ทรงคุณ ความหมายที่แสดงถึงการเปล่งสัจวาจาอธิษฐานจิตอ้างคุณานุภาพพระรัตนตรัยที่เป็นสัจธรรมให้น้อมนำมาสู่กายและจิตของผู้สวดทั้งสิ้น มิได้มีความหมายในเชิงอ้อนวอนแต่อย่างใด โดยประโยชน์ที่ได้จากการเจริญหรือสวดมนต์นั้น ก็คือภาวะจิตที่เป็นสมาธิ ไม่ถูกกิเลสมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นต้นรบกวนจิตในชั่วขณะที่เปล่งวาจาสวดมนต์ เมื่อหมั่นเจริญหมั่นสวดอยู่เสมอ จิตก็สงบเป็นสมาธิมากขึ้น เมื่อจิตสงบ ก็พบความสุขที่ประณีตเยือกเย็นส่งผลให้มีพลังจิตที่ควรแก่การงาน ซึ่งจะพัฒนาความคิดสติปัญญาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือรังสรรค์ประกอบกิจการคุณงามความดีต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูง
       นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ผู้ที่เจริญหรือสวดมนต์เป็นประจำจะสามารถสร้างสมาธิจิตอันมีพลังส่งผลให้เป็นคนใจเย็น มีสติปัญญารอบคอบ มีความอดทน รู้จักเหตุผล ไม่หงุดหงิดรำคาญใจต่อสิ่งที่มากระทบ สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้น บรรพบุรุษพุทธศาสนิกชนไทยจึงมีคตินิยมเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์กันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะในวิถีชีวิตประจำวันหรือในโอกาสวันสำคัญตางๆ ทั้งนี้ เพื่อความสงบแหง่ จิตใจ เพื่อความเป็น สิริมงคลแหง่ ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุขหรือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้รับการปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ratchy
    1 Aug 13 00:38
    ขอบคุณและขออนุโมทนาบุญสำหรับการแบ่งปันค่ะ
  • Your Name
    26 Jul 13 17:54
    ขอบคุณค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะสาธุ!🙏
1