วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 99 ม.ค.-มี.ค.56

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 99 ม.ค.-มี.ค.56 Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 10.91 MB
  • 22 พ.ค. 2556
  • วารสารนโยบายพลังงาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ก้าวที่กล้าพลังงานไทย “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” หรือ LPG มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคขนส่งเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันเนื่องจากรัฐควบคุมราคาไว้ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้ LPG เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซ LPG เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม หากเกิดภาวะวิกฤติหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดหา LPG อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเตรียมแผนและหามาตรการรองรับเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและมีก๊าซใช้อย่างเพียงพอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้