75 อุบาสกพุทธสาวิกา

75 อุบาสกพุทธสาวิกา

อดีตชาติของ ๗๕ พุทธสาวกในสมัยพุทธกาล ทีว่าด้วยอดีตชาติ อดีตกรรม ตระกูลถื่นที่เกิด 
ชีวิตครอบครัว ความปารถนา การพบเห็น การฟังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก
การบรรลุธรรม การประกาศตนเป็นอุบาสก และภารกิจที่อุบาสกทั้งหลายที่ประพฤติเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมจนมาถึงปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้