ป่วยอย่างฉลาด

ป่วยอย่างฉลาด Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 2.86 MB
 • 20 ก.ย. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

****ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด****
   - ความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของการมีร่างกาย
   - ความเจ็บไข้ สอนให้เห็นทุกข์
   - ถ้าต้องการพ้นทุกข์จากความเจ็บไข้ ต้องเตรียมพร้อม "ดับไม่เหลือ"
   - "ความดับไม่เหลือ" คือ การดับความรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรา เป็นของเรา
   - ต้องมองให้เห็นความจริงของร่างกาย จึงจะคลายความยึดมั่นว่าตัวเรา
   - ๓ สิ่ง ต้องเตรียมพร้อมสำหรับ "ความดับไม่เหลือ"
   - เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ยังไม่พ้นทุกข์
   - หากไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีก หมั่นระลึก ๓ สิ่งนี้ให้ขึ้นใจ
   - เมื่อเห็นความทุกข์แล้ว ให้มุ่งหวังความสงบ ดับ เย็น เป็น "นิพพาน"
   - ต้องละเรื่องโลก จึงจะชนะความทุกข์ได้
   - มองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอา-น่าเป็น
   - สละความอาลัยในเหยื่อโลก ถึงความดับเย็น เป็น"นิพพาน"
**ธรรมะดีจัง ตอน ทิ้งขยะ**
**สวดมนต์ชนะทุกข์ ชนะโรค**
   ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
   ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
   ๓. บทไตรสรณคมน์
   ๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
   ๕. บทโพชฌังคปริตร
   ๖. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
   ๗. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
   ๘. พระคาถาชินบัญชร
   ๙. บทสักกัต๎วา
   ๑๐. บทสัพพมงคลคาถา
   ๑๑. บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
   ๑๒. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
   ๑๓. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
   ๑๔. บทอุณหิสสวิชยคาถา
   ๑๕. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
   ๑๖. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
   ๑๗. บทแผ่ส่วนกุศล
**สุขภาพกาย-สุขภาพใจ**(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ploy
  20 Sep 12 13:35
  สาธุในน้ำใจท่าน
 • ชื่อของคุณ
  13 Sep 12 18:05
  จริงความตายหนีไม่พ้น
1