วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ Free!
Page 2 Page 3

"วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่" โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย์ ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นหนังสือที่ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่โดยเน้นการตอบคำถาม และความสอดรับของทั้งสองศาสตร์  เป็นหนังสือที่พิมพ์แจกเผยแพร่ ( 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ในที่นี้ขอลงเพียงแค่ภาษาไทย) ในการจัดงานวิสาขบูชาโลกปี 2553 ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พระครูสิริสุเมธากร
    22 Nov 15 16:37
    เป็นหนังที่เขียนได้ยอดเยี่ยมมาก แต่เปิดอ่านยากมาก
  • สมเกิรต
    8 Feb 13 21:51
    ขอบใจ
1