คู่มือเตรียมศรัทธาบูชาสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

คู่มือเตรียมศรัทธาบูชาสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล Free!
Page 2 Page 3
 • 215 หน้า
 • 29.83 MB
 • 11 ก.ย. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ประมวลพระสูตรจากพระไตรปิฎก คัดสรรเฉพาะพระสูตรที่เกี่ยวเนื่องสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล เพื่อปูพื้นความเข้าใจเบื้องต้นถึงเหตุการณ์และข้อธรรมที่พระพุทธ์องค์ทรงแสดงในพุทธสถานต่าง ๆ อันนำให้เกิดศรัทธาปสาทะความเลื่อมใสสืบไป

สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ 
แลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาฯ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จักมาด้วยความเชื่อว่า

พระตถาคตประสูติในที่นี้ก็ดี
พระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในที่นี้ก็ดี
พระตถาคตทรงยังอนุตรธรรมจักร ให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี
พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในที่นี้ก็ดี

ชนเหล่าใด เที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักทำกาละลง(เสียชีวิต)
ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้า แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นายยุทธนา มาลีรส
  6 Sep 14 12:55
  ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
 • คม
  29 Sep 12 21:52
  ดีมากเลยครับ
 • thawatchai
  11 Sep 12 18:09
  ดีมากเลย
 • sa
  21 May 12 13:04
  Good
1