ตามรอยคำสอน

ตามรอยคำสอน Free!
Page 2 Page 3

       “คำสอนของท่านนั้นสอนง่ายๆ บางทีไม่ได้ยากอะไร สอนสั้นๆ ได้ใจความ พิจารณาให้เราปล่อยวางได้ เมื่อเราพิจารณาปล่อยวางได้เรื่องหนึ่ง เรื่องอื่นๆ ก็จะเหมือนๆ กัน”

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดมาบจันทร์
http://www.watmarpjan.org/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้