วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร Free!
Page 2 Page 3

พุทธสถาน ปูชนียวัตถุ ศาสนวัตถุ ถาวรวัตถุ และสถานที่สำคัญ

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นองค์ประธานจัดสร้าง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้