มหัศจรรย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย

มหัศจรรย์พระครูบาเจ้าศรีวิชัย Free!
Page 2 Page 3

ประมวลประวัติและปฏิปทาพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย

รวบรวม/เรียบเรียง โดย ภิกษุอานันท์ พุทธธัมโม วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อนุโมทนาสมาคมชาวลำพูน จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้