พุทธวจนจากพระโอษฐ์ เล่ม 1

พุทธวจนจากพระโอษฐ์  เล่ม 1 Free!
ปกหน้าหลัง เล่ม 1 Page 2 Page 3
  • 537 หน้า
  • 24.52 MB
  • 2 ส.ค. 2557
  • คีตะธารา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เนื่องด้วยข้าพเจ้านี้เป็นผู้เรียบเรียง ไม่ได้คิดค้นหรือแต่งขึ้นมาแต่อย่างใด เพียงเพราะมีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา แล้วก็มาคิดว่าจะมีหนทางใดบ้างที่ทำให้เรานี้ได้บุญได้กุศล ก็ไปเปิดเจอพระพุทธวจนคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่ออ่านแล้วเกิดจิตผ่องใส ก็มีความปรารถนาจะนำมาเผยแผ่ต่อเพื่อก่อให้เกิดกุศล เพราะไม่มีทานใดเสมอได้ด้วยการให้ธรรมะเป็นทาน

เป็นปัญหาที่มีผู้ใฝ่ธรรมตั้งคำถามต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วพระองค์ก็ตอบคำถามเหล่านั้น จึงเป็นที่มาของ พุทธวจนจากพระโอษฐ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้