ข้อคิดธรรมนำปฏิบัติ เล่ม ๑

ข้อคิดธรรมนำปฏิบัติ เล่ม ๑ Free!
Page 2 Page 3

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ 
พระวิปัสสนาจารย์แห่งศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน
มีเมตตาเปิดช่องทางเผยแผ่ธรรมผ่าน Facebook
ในหน้ากระดานชื่อ พ.บุญทัน รตนปญฺโญ
ด้วยประสบการณ์การปฏิบัติมายาวนาน
รวมทั้งอบรมสั่งสอนผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่อง
ท่านจึงมีเกร็ดธรรมคำคมอันเป็นแนวทางใจและกุญแจภาวนา
ชวนศึกษาและน้อมนำมาเป็นแนวปฏิบัติจิตใจอย่างยิ่ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้