จดหมายข่าวโครงการสมองไหลกลับ ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 57

จดหมายข่าวโครงการสมองไหลกลับ ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 57 Free!
Page 2 Page 3

งานสมองไหลกลับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวสมองไหลกลับ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/57  เดือนกุมภาพันธ์  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานสมองไหลกลับและผลงานของนักวิชาชีพไทยใน ต่างประเทศ ให้ผู้สนใจได้รับทราบ
 
จดหมายข่าวสมองไหลกลับ สวทช. ฉบับที่ 1/57  เดือนกุมภาพันธ์ เนื้อหาประกอบด้วย
- บรรณาธิการทักทาย
- ข่าวสารสมองไหลกลับ  "การสร้างความร่วมมือระหว่าง ATPAC และ สวทช. ในปี 2557"
- ข่าวสารน่ารู้  "การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2557"
- เรื่องเด่นในฉบับ "ผลงาน สวทช. ปี 2556 และแผนงาน ปี 2557"
- รู้เขา - รู้เรา ใน AEC "มาตรฐานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดอาเซียน"
- เรื่องเล่าจากต่างแดน "แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อถ่ายทอดสู่ประเทศไทย" 
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้