วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ

วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแผนภูมิ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับปรับปรุงใหม่ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ของพระสมบุญ วราสโย นำมาจัดเรียงพิมพ์เป็นหนังสือให้อ่านง่ายขึ้น เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ด้วยความมุ่งหมายให้ผู้ที่สนใจได้เห็นความเกี่ยวเนื่องกันของกรรมหรือ การกระทำของมนุษย์ ที่จะส่งผลติดตามชาติภพภูมิอันเป็นที่ไปที่ดี กล่าวคือ สวรรค์ ส่วนผู้ที่กระทำกรรมชั่ว ผลกรรมย่อมส่งผลให้มีภพภูมิอันเป็นที่ไปสู่ความลำบาก กล่าวคือ นรก นั่นเอง พุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ศึกษา พึงขจัดมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด ออกไปจากจิตใจ เปิดใจให้กว้าง เห็นจริงในสัจธรรมที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วแล้วย่อมเป็นการเริ่มต้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ คือการกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ตลอดจนการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเอง
       หนังสือวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ ฉบับนี้ จะได้แสดงภพภูมิเป็นที่ไปของสัตว์ผู้มีกรรมแตกต่างกัน แบ่งเป็นส่วนของสวรรค์และนรก ในแต่ละส่วนก็ยังแยกย่อยไปต่างๆ มีแสดงลักษณะของกรรมที่ได้กระทำมา อันเป็นเหตุให้ต้องมาอยู่ในภพภูมินั้นๆ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • narutokung
  27 Apr 15 14:51
  ขออนุโมธนาบุญด้วยค่ะ
 • Miracles Power
  19 Jun 14 19:46
  ขอบคุณมากครับ
 • ธีระพันธ์ ใบยา
  15 Jun 14 16:20
  ชอบเรื่องนี้จริงๆ
 • ตุ๋น
  20 May 14 13:03
  ขอบคุณครับ
 • nam
  24 Apr 13 13:17
  ขอบคุณค่ะ ^^
1 2