Skip Navigation Links

การบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย กับ การสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม

11
21,586
62
(สมาคม IEEE ComSoc & ECTI) โครงการบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทยและการสื่อสารเชิงแสงและควอนตัม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและวิจัย-(วิทยาทานเผยแพร่ ณ eBooks.in.th นี้"เท่านั้น":ร่วมรักษาสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมความรู้เชิงสร้างสรรค์) สมาคมฯจะจัดหารายได้เพื่อพิมพ์ฉบับ Hard Copy แจกจ่ายเพิ่ม สนับสนุนได้ที admin.tte@ecti.or.th) หนังสือใหม่ www.ebooks.in.th/OQC-LED

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1