"เชื้อเจ้า" เล่ม 1

"เชื้อเจ้า" เล่ม 1
Page 2 Page 3

ข้อมูลพระราชวงศ์จักรี
.......................

พระราชวงศ์จักรี มีพระมหากษัตริย์ 9 พระองค์
พระมหากษัตริย์ทั้ง 9 พระองค์ มีพระราชโอรส พระราชธิดา รวมกันทั้งสิ้น 330 พระองค์

พระราชวงศ์จักรี มีผู้ครองตำแหน่งวังหน้า 5 พระองค์
ผู้ครองตำแหน่งวังหน้า 5 พระองค์ มีพระราชโอรส พระราชธิดา รวมกันทั้งสิ้น 190 พระองค์

พระราชวงศ์จักรี มีผู้ครองตำแหน่งวังหลัง 1 พระองค์
ผู้ครองตำแหน่งวังหลัง 1 พระองค์ มีพระโอรส พระธิดา รวมทั้งสิ้น 35 พระองค์

พระราชวงศ์จักรี มีราชสกุลย่อยลงมา 131 ราชสกุล


ข้อมูลในหนังสือ “เชื้อเจ้า” เล่ม 1
...................................
เล่าเรื่องถึงที่มา และบุคคลสำคัญที่มาจากราชสกุลปฐมวงศ์ ราชสกุลในรัชกาลที่ 1 (ทั้งวังหลวง วังหน้า และวังหลัง)
(นรินทรางกูร เทพหัสดิน มนตรีกุล อิศรางกูร นรินทรกุล เจษฎางกูร อินทรางกูร ทัพพะกุล สุริยกุล ฉัตรกุล พึ่งบุญ ดารากร ดวงจักร สุทัศน์ อสุนี สังขทัต ปัทมสิงห์ นีรสิงห์ ปาลกะวงศ์ และเสนีวงศ์)

นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระราชโอรส พระราชธิดาในวังหน้า และพระโอรส พระธิดาในวังหลัง โดยระบุปีที่ประสูติและปีที่สิ้นพระชนม์ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน สำหรับการศึกษาข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น


ค้นหาคำตอบ
..............
-พระราชวงศ์จักรีมีที่มาอย่างไร ?
-ราชสกุลต่างๆ มาจากใคร ?
-มีใครเป็นบุคคลสำคัญ ?
-สกุลยศชั้น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง เป็นมาอย่างไร ?
-นามสกุล ณ อยุธยา มีที่มาอย่างไร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้