คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • Chiang Mai Tourism: authenticity and commodification of the Chiang Mai's cultural identity ผลจากการนำเสนอ ณ IJAS Munich 2018
 • รายงานผลการวิจัยแนวทางพัฒนาทางกายภาพวัดร้าง11ตำบลนอกเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่
 • Commercial Space Design [Retail Space+Restaurant Design]
 • Chulalongkorn University Sustainability Report 2013-2014
 • การออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหาร
 • แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของวัดร้างในเมืองเก่าเชียงใหม่
 • การสำรวจตำแหน่งเจดีย์ร้างย่านช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
 • เมืองชิคาโกกับไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปีคศ.1871
 • 1.แต่งห้องให้สวย
 • รากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จากเมืองชิคาโก
 • รากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จากเมืองชิคาโก สมบูรณ์
 • รากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จากเมืองชิคาโก
 • Comparing the Attitudes and Beliefs of the Teacher’s Sprit Ceremony into the Art Institutions, a Case Study of Krob Kru Kin or Ceremony at the Faculty of Architecture and Environmental Design, Mae Jo University Tanwutta Thaisuntad
 • รายงานผลการวิจัยวัดร้าง ปัญหาและโอกาสสำหรับเมืองเชียงใหม่ รวมเล่ม
 • การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่องานครอบครูในสถาบันศิลปะ รวมเล่ม
 • Abandoned Monasteries: Problem and Opportunity for Chiang Mai CIty
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะแบบ text
 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบมี พวพ ปรับปรุง
 • การจัดสวนในภาชนะ
 • คู่มือการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • มาตราส่วน ภาพฉาย ภาพสามมิติ
 • ความหมาย ประเภทและเครื่องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบ
 • Computer Aided Design ebook
 • การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมชุมชนที่น่าอยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชน
 • ฝ้าขยะ(Refuse Ceiling)
หน้า: 1