รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด (ฉบับปรับปรุง)

รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด (ฉบับปรับปรุง)
Page 2 Page 3

“หากกล่าวอย่างถึงที่สุด  ชีวิตกับความตายจึงเป็นของคู่กัน  ความตายอยู่ในชีวิต  และชีวิตก็อยู่ในความตายเสมือนหน้ามือกับหลังมือก็มีตัวตนอยู่บนฝ่ามือเดียวกันนั่นเอง  ในเมื่อเราไม่สามารถแยกชีวิตกับความตายเป็นต่างหากจากกันโดยเอกเทศ  ความตายจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว  แต่เป็นเรื่อง  “ควรเรียนรู้”  ต่างหาก”

คำกล่าวของพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  ที่แสดงถึงแนวคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับ  “ความตาย”  ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ท่านได้อรรถาธิบายอย่างง่าย  ให้พุทธศาสนิกชนเรียนเรื่องความตายอย่างสมบูรณ์  และมีทัศนะต่อความตายอย่างถูกต้อง  และเมื่อเราเข้าเข้าใจความตาย  ก็จะทำให้เราสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข  ในพุทธศาสนาจึงมีหลักอยู่ว่า  เราเรียนเรื่องความตายไม่ใช่เพื่อที่จะกลัวตายและหนีตาย  แต่เราเรียนเรื่องความตายเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขสบายและสันติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้