วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 96 เม.ย.-มิ.ย.55

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 96 เม.ย.-มิ.ย.55 Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 16.53 MB
  • 22 ต.ค. 2555
  • วารสารนโยบายพลังงาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

World Economic Forum on East Asia บูรณาการด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน การประชุม World Economic Forum on East Asia ครั้งที่ 21 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งของการจัดการประชุมที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เพราะเป็นช่วงที่ภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ทั้งจากภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้