eTAT Tourism Journal 3/2555

eTAT Tourism Journal 3/2555 Free!
สารบัญ Page 2
  • 76 หน้า
  • 13.49 MB
  • 7 ต.ค. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารบัญ
• บทบรรณาธิการ

from the cover
• การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจ...สู่ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ 
นักอนาคตศาสตร์ได้พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากซีกโลกตะวันตกสู่ซีกโลกตะวันออกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อน และในปัจจุบันก็พิสูจน์แล้วว่าคำพยากรณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นความจริง ทั้งนี้ สัญญาณการเปลี่ยนถ่ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

Market Situation 
• สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2554

Research 
• สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูนและแต่งงาน
• การเพิ่มแรงบันดาลใจ: อนาคตของการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว
ผลการสำรวจวิจัยนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดย PhoCusWright ที่เผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการตัดสินใจท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน

Market Trend 
• Made Better in China
ภาพรวมของแบรนด์จีนในปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งผู้บริโภคชาวจีนเองและผู้บริโภคในต่างประเทศ และทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้า “Made in China” แบบเดิมถูกลืมเลือนไป

Seminar 
• ‘We do everything to make holidays perfect’ กรณีศึกษาความสำเร็จของแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• แนวโน้มการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของแหล่งท่องเที่ยวในปี 2012
• มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism
สรุปผลการสัมมนา “เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย” ในแนวคิด “มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism”        

ฉบับก่อนหน้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้