สัมมาวาจา

สัมมาวาจา Free!
Page 2 Page 3

"สัมมาวาจา : พูดดี ดูดี สังคมดี" ซึ่งเป็นองค์หนึ่งในอริยมรรค ๘ ของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโครงการสัมมาวาจา อันจะเป็นทางออกของสังคมไทยในยามที่กำลังจะมุ่งสู่ความปรองดอง เนื่องจากการพูดสัมมาวาจา เป็นการไม่พูดปด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดยุแหย่ให้แตกแยก ไม่พูดเพ้อเจ้อ อันเป็นการพูดที่มีคุณค่ายิ่งต่อบุคคลซึ่งจะไม่เป็นทุกข์เพราะคำพูด และสังคมก็จะไม่สับสนหรือวุ่นวายเพราะการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองใดๆ เพียงแต่มีความเข้าใจถึงคุณและโทษของการพูดและไม่พูดสัมมาวาจา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • nano
    8 Aug 12 09:36
    good
1