ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒ [พระไพศาล]

ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒ [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้

เกร็ดประวัติและเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนนั้น 
นอกจากเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่งดงามแล้ว 
ยังเป็นภาพปรากฏแห่งธรรมที่มีชีวิตชีวา อันเราสามารถแลเห็นและจับต้องได้ 
ทำให้ธรรมะมิใช่เป็นเพียงแค่หลักการทางนามธรรมที่ต้องใช้เหตุผล ในการทำความเข้าใจเท่านั้น 
รูปธรรมแห่งธรรมะดังกล่าวสามารถให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คน 
ในการน้อมนำมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี...
ใช่แต่เท่านั้น เรื่องราวของท่านเหล่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในอดีต 
ยังสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติอันดีงามของสงฆ์ที่นับวันจะเลือนหายไป 
ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า การนำเกร็ดประวัติของพระดีพระแท้ทั้งหลาย 
มาเรียบเรียงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาแล้ว 

ดาวน์โหลด "ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๑"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • susakorn singsrivo
    20 Jun 12 14:07
    สาธุค่ะ
1