เอกสารประกอบการสอน เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา

เอกสารประกอบการสอน เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา Free!
Page 2 Page 3
  • 311 หน้า
  • 14.08 MB
  • 28 ต.ค. 2563
  • พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เอกสารประกอบการสอน เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา Current Techniques and Instrument Usage in Microbiology การศึกษาองค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยาและชีววิทยานั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องเข้าใจเทคนิค วิธีการ และการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ตรวจสอบผล สร้างความแม่นยำและความ น่าเชื่อถือ ซึ่งการใช้เครื่องมือแต่ละชนิดผู้ใช้งานต้องผ่านการเรียนรู้ มีทักษะการเลือกใช้ที่เหมาะสม รวมทั้งเทคนิค วิธีการปฏิบัติ การดูแลบำรุงรักษา และแก้ไขเบื้องต้นตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา (Current Techniques and Instrument Usage in Microbiology)” ผู้เขียนพยายามรวบรวมความรู้และ ประสบการณ์ในการทำงานด้านการสอนและการวิจัย โดยเขียนให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อ ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วยเทคนิคสำคัญทางจุลชีววิทยา วิธีการปฏิบัติ การใช้และการจัดจำแนกเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือเฉพาะ เครื่องมือขั้นสูง และเครื่องมือด้านอณูโมเลกุลทางจุลชีววิทยา ซึ่งจะอธิบายส่วนประกอบ หลักการ การทำงาน วิธีการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา การแก้ไขเบื้องต้นและการนำไปใช้ประโยชน์ที่ เหมาะสม รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการที่ดี และ ลักษณะห้องปฏิบัติการตั้งแต่ห้องปฏิบัติการระดับพื้นฐาน จนถึงห้องปฏิบัติการขั้นสูง วัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เพื่อใช้ประกอบการเรียน รายวิชา “เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้การเรียนการสอนในรายวิชานี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม ศักยภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธาน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มี คุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ สอนของนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสายงานทางด้านจุลชีววิทยาและอุตสาหกรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้