one year o-n | Another Language

one year o-n | Another Language Free!
Page 2 Page 3

         [one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'Another Language' คอลัมน์แบ่งปันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สำคัญในปัจจุบันนี้ คือ ภาษาอังกฤษ และ ภาษามลายู / บทความ : Faraway และ ณ ทรายขาว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้