จาริกบุญ จาริกธรรม

จาริกบุญ จาริกธรรม Free!
Page 2 Page 3

 ...ถ้าได้น้อมนำโยงเอาเรื่องราวและสิ่งที่เราได้ผ่านมานี้ มาบรรจบกับเรื่องของหลักการแห่งพระพุทธศาสนา ประกอบกับการรู้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาก็คิดว่าจะได้คติธรรม จะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และได้บทเรียนต่างๆ ที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติ ทั้งในส่วนชีวิตของตน และในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ สังคม และมนุษยชาติทั้งปวง อันจะก่อให้เกิดผลดีงามอย่างกว้างขวางยั่งยืน...
     จาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์สง่า นิลวรางกูล และคณะบุญจาริก ณ สังเวชนียสถาน และสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในประเทศอินเดีย  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ฝ้าย
  27 Apr 12 17:06
  ขอบคุณครับ
 • รักวรินทร
  10 Mar 12 18:56
  อยากอ่านเตมเล่ม
 • นกแล ณ หางดง
  23 Jun 11 21:16
  การจาริกบุญยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย และเนปาลนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะจะยังประโยชน์ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยสัมมาทิฐิ และ สัมมาปฏิบัติในการจาริกบุญ จตุพุทธสังเวชนียสถานมีคุณค่าสูงยิ่งต่อการเป็นสถานที่เชื่อมโยงพระพุทธประวัติ พระพุทธธรรมและการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและความมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียร ลด ละ เลิก อกุศล และเพิ่มพุูน หมั่นขยัน และเบิกบานกับการรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้ทุกข์ ให้สุข นานา หนังสือเล่มนี้ สอนธรรมะและนำเที่ยวสังเวฯ ได้อย่างมีคุณค่ายิ่งอ่านง่าย เนื้อหาดีที่สุด อ่านให้ได้นะคะ อย่าพลาด เสียดายแทน... นิสิต มจร.เชียงใหม่
1