พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน Free!
Page 2 Page 3
 • 279 หน้า
 • 4.90 MB
 • 1 ต.ค. 2561
 • ธรรมสว่างจิต
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

พระพุทธศาสนากับการการพัฒนาที่ยั่งยืน (Buddhism and sustainable Development) เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ โดยได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาในสังคมยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาโลกตามแนวคิดของฝ่ายตะวันตก ซึ่งมีความเจริญด้านเทคโนโลยีและวัตถุเพียงด้านเดียว ในขณะเดียวกันก็ได้ทำลายโลกไปด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งเน้นแต่พัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ แต่ขาดการพัฒนาด้านวัฒนธรรมควบคู่กันไป จึงเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน และประเทศไทยก็ได้นำแนวทางการพัฒนามาจากประเทศที่เจริญแล้วมาใช้ จึงทำให้ประเทศมีความเจริญเพียงด้านเทคโนโลยีและวัตถุมากขึ้น แต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจอันเป็นส่วนสำคัญ จึงทำให้สังคมก่อเกิดปัญหาอย่างมากมาย เพราะสังคมจะมีความเสื่อมทางศีลธรรมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาแต่ดั้งเดิม แต่ในขณะเดียวกันได้นำเสนอบทบาทพระพุทธศาสนาที่มีส่วนสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพุทธเพื่อแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน โดยระบุเนื้อหาไว้ดังนี้ บทที่ ๑ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ องค์ประกอบ เป้าหมายของการพัฒนา ในบทที่ ๒ กล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ความหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในบทที่ ๓ กล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในบทที่ ๔กล่าวถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการพัฒนาที่ยั่งยืนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ในบทที่ ๕ กล่าวถึงหลักพุทธธรรมที่สำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น หลักมัชฌิมาปฏิปทา หลักโยนิโสมนสิการ หลักอิทธิบาท หลักสังคหวัตถุ หลักฆราวาสธรรม หลักไตรสิกขา หลักมัตตัญญุตา หลักอริยสัจจ์ หลักปฏิจจสมุปบาท และหลักไตรลักษณ์ ในบทที่ ๖ กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และในบทที่ ๗ กล่าวถึงแนวคิดเพื่อการศึกษาในการ ฌ พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธศาสนา กระบวนการจัดการศึกษา การพัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • mcu userศยามล พนมลุก
  22 Oct 19 10:43
  สนุกสนาน
1