เคมีอินทรีย์พื้นฐาน BASIC ORGANIC CHEMISTRY

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน BASIC  ORGANIC CHEMISTRY
Page 2 Page 3

ตำรำเล่มนีได้จัดทำขึนเพือใช้เป็นตำรำหรือสือหลักสำหรับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ เคมีอินทรีย์ ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ทีเป็นรำยวิชำแกนสำหรับนักศึกษำหลำยสำนักวิชำ ได้แก่ สำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร สำนักวิชำเภสัชศำสตร์ สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ สำนัก วิชำวิศวกรรมศำสตร์และทรัพยำกร สำนักวิชำสหเวชศำสตร์ และสำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ โดยผเู้ขียนได้พยำยำมเรียบเรียงเนือหำของกำรศึกษำเคมีอินทรีย์ในเบืองต้นหรือขันพืนฐำนของ ระดับอุดมศึกษำ นอกจำกนันตำรำเล่มนียังเหมำะสมกับนักศึกษำระดับปริญญำตรีชันปีที 1 หรือ 2 ทีเรียนรำยวิชำเคมีอินทรีย์เป็นครังแรก หรือในรำยวิชำทีเกียวข้อง เนืองจำกเนือหำใน ตำรำเล่มนีได้ครอบคลุมสิงทีนักศึกษำควรรู้ เริมตังแต่พืนฐำนขันเริมต้นไปจนถึงเนือหำที เพียงพอต่อกำรเรียนในระดับสูงต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้