รอบรู้สุขภาพดี

รอบรู้สุขภาพดี Free!
Page 2 Page 3
  • 50 หน้า
  • 5.95 MB
  • 19 ก.พ. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ประชาชนจะอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพยอดเยี่ยม
ต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคม
รอบรู้ (Literate Society)
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประชาชนเกิดพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนคือ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
หมายถึง กระบวนการทางปัญญาและทักษะ
ทางสังคม ที่ก่อเกิดแรงจูงใจและความสามารถของ
ปัจเจกบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม นำไปสู่สุขภาวะที่ดี
ผลลัพธ์คือ เกิดการตัดสินใจด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เพิ่มพลังอำนาจ
ด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล (Empowerment)
สถานะสุขภาพดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้