ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ Free!
Page 2 Page 3
  • 80 หน้า
  • 4.25 MB
  • 15 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การจัดทำข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย มุ่งหวังให้เกิดเอกสาร ทางวิชาการหลักระดับชาติที่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปใช้สื่อสาร และเชื่อมประสานการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ และยังคาดหวังการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในกระบวนการจัดทำข้อแนะนำ ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 15 เดือน ผ่านกระบวนการการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งจากองค์กรระดับโลกและระดับชาติที่มีการจัดทำคู่มือข้อแนะนำส่งเสริม กิจกรรมทางกาย โดยคณะผู้จัดทำขอแสดงความขอบคุณต่อการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ กระบวนการอีกส่วนที่มีความสำคัญที่สุด คือ การประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญ ทางกองกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและได้รับความร่วมมือจากองค์กรและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมากมาย (รายนามดังแสดงตามภาคผนวก) โดยเฉพาะจากสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดการทำงานร่วมกัน การได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การต่อยอดความคิด สู่การพัฒนาคู่มือให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้