บทความวิจัย รศ.ดร.แสงเทียน

บทความวิจัย รศ.ดร.แสงเทียน Free!
Page 2 Page 3

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ของ รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัยต่างๆ ของผู้เขียนและคณะที่มีผู้เขียนร่วมด้วย อันจะเป็นพืน้ ฐานของการศึกษาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เคยศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทวั่ ไป ในการใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ หรือผู้ที่สนใจในการจัดทางานวิจัย ค้นหา หัวข้อ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางานวิจัยของตนเองหรือส่วนงาน ซึ่งเอกสารฉบับนีใช้เพื่อ ความสะดวกในการค้นคว้าอ้างอิงงานวิจัยหรือศึกษาจากหลายแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในตอนต้นของแต่ ละเรื่องไว้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้