ระเบียบวิธีวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
Page 2 Page 3

ในการบริหารงานพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ และมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาองค์กรและพัฒนาบริการเพื่อประชาชน การเกิดของการบริหารจัดการที่ดีเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการทำวิจัยที่ถูกต้องและเป็นระบบ ได้มาตรฐานทางวิชาการ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยอันประกอบไปด้วย ความหมายและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย การกำหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัยและผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้