นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ
Page 2 Page 3

นโยบายสาธารณะ  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผู้บริหารงานภาครัฐทั่งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจึงต้องเน้นในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาธารณะให้ถูกต้อง พยากรณ์แนวโน้มของพัฒนาการด้านต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายใดๆได้อย่างบูรณาการ และนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล นโยบายสาธารณะ เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ทำให้รัฐบาลของทุกประเทศในโลกต้องสนใจที่จะกำหนดนโยบายที่ดี และให้มีการนำนโยบายไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้กับประชาชนและความเจริญมั่งคั่งให้กับประเทศ นโยบายสาธารณะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหารประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้