40 ครูช่าง ประจำปี 2557

40 ครูช่าง ประจำปี 2557 Free!
Page 2 Page 3

ศาสตร์แห่งศิลป์...ครูช่างศิลปหัตถกรรม งานหัตถกรรมพื้นบ้านมีคุณค่าในตัวเองสูง เพราะเป็นงานที่ผลิตขึ้นโดย ช่างฝีมือที่มีทักษะและความชำ นาญในการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ ทางเทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนประกอบในการผลิตงานเท่านั้น นอกจากนี้ งานหัตถกรรมยังให้คุณค่าด้านรูปทรง รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ แต่ละท้องถิ่น อีกทั้งได้มีการนำ วัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ และสิ่งประดับตกแต่ง ประกอบกับลวดลายและ สีสันที่ปรากฎบนงานหัตถกรรมนั้นได้เพิ่มคุณค่างานให้น่าสนใจและ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นองค์ความรู้ และทักษะของช่างฝีมือ ที่ทำ งานหัตถกรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่สั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอด สืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมก่อเกิดเป็นภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมใน ท้องถิ่น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้