สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น

สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น
Page 2 Page 3

หนังสือเรื่อง “สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก
สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น (Statistics for Local Executive)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา
หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการทางสถิติพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในท้องถิ่น
การค้นหาทางเลือก และการให้คำตอบที่ชัดเจนน่าเชื่อถือแก่สังคม อันจะนำไปสู่การตัดสินใจและการดำเนินการกิจใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติ
การสุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ทดสอบไคสแควร์ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้