เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 6

เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 6
Page 2 Page 3
  • 64 หน้า
  • 40.85 MB
  • 9786160435104
  • 17 ก.พ. 2560
  • นานมีบุ๊คส์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿195.00 ฿156.00

แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
อีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียน
ได้แก่ปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติวิทยา
แบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้
•บทเรียนหลัก ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น
•ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่งๆ  เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ
•มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
เรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความ
คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง
•ขีดๆ เขียนๆ อักษรจีน สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึก
กล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ
•ลองทำแบบฝึกหัดดู เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอกตำแหน่ง เป็นต้น
ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้